loader image

Πολιτικές:

Στους Κυλινδρόμυλους Χαλκιδικής A.E. εφαρμόζουμε με μεγάλη υπευθυνότητα βασικές πολιτικές που προάγουν και διασφαλίζουν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, την κουλτούρα διαφάνειας και λογοδοσίας μεταξύ των εργαζομένων καθώς επίσης και την ποιότητα, την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων αλλά και όλων των διαδικασιών εντός της εταιρίας.

Πολιτική Ποιότητας, Ασφάλειας & Υγιεινής

Η Πολιτική Ασφάλειας είναι αποκλειστική ευθύνη Διοίκησης της Κυλινδρόμυλοι Χαλκιδικής Α.Ε. Η Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων έχει τεκμηριωθεί και διαδοθεί μέσω της Δήλωσης της Πολιτικής Ασφάλειας Τροφίμων, σε όλα τα επίπεδα της Εταιρείας, με την ανάρτηση στους χώρους της εταιρίας, και την ανάρτηση της στην ιστοσελίδα της εταιρίας προς γνωστοποίηση σε όλα τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Κυλινδρόμυλοι Χαλκιδικής Α.Ε δεσμεύεται ότι:

 • Η Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη τους όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες και τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις που μπορούν να έχουν, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στην παραγωγή & συσκευασία ασφαλών προϊόντων και στη βελτίωση της οργανωτικής της δομής και της εσωτερικής της επικοινωνίας διατηρεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του IFS v7 .
 • Όλα τα προϊόντα της παράγονται και διακινούνται  σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών και όλες τις εθνικές διατάξεις που αφορούν τις επιχειρήσεις τροφίμων. Επίσης οι προδιαγραφές πληρούν και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως αυτή εφαρμόζεται μέσω των Κανονισμών της Ε.Ε.
 • Σε περίπτωση που ο πελάτης προβάλλει δικές του απαιτήσεις για την ασφάλεια των  τροφίμων, τότε αυτές εκπληρώνονται μετά από συμφωνία και των δύο μερών.
 • Όλες οι διεργασίες που αφορούν τη λειτουργία του μύλου βασίζονται και έχουν σαν προαπαιτούμενα τις ρήτρες του προτύπου ISO 9000:2015 και IFS v 7.
 • Εξασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς διακρίσεις και παρενοχλήσεις. Εφαρμόζει διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού με καθαρά εργασιακά  κριτήρια. Βασική αρχή της εταιρείας είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Διασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον που είναι ασφαλές παρέχοντας όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας.
 • Στη φιλοσοφία και τις αξίες της εταιρίας εντάσσονται η αποφυγή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, η συνετή χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και η εφαρμογή κανόνων υγείας και ασφάλειας με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.
 • Για τη διασφάλιση της συνεχούς καταλληλότητας και επικαιροποίησης της Πολιτικής Ασφάλειας η διοίκηση εφαρμόζει διαδικασία για την ανασκόπηση του ΣΔΑΤ .
 • Η συνεχής επικαιροποίηση επιτυγχάνεται με την επικοινωνία όλων των τμημάτων ώστε προβλήματα ποιότητας και διαχείρισης του συστήματος να αντιμετωπίζονται εν τη γένεση τους ή ακόμη και προληπτικά.
 • Η εσωτερική επικοινωνία και επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διασφάλιση της Πολιτικής Ασφάλειας  και για το λόγο αυτόν θεωρείται εισερχόμενο στην ανασκόπηση του συστήματος.
 • Η τεκμηρίωση της εφαρμογής ΣΔΑΤ γίνεται με την εγκατάσταση και επίτευξη  αντικειμενικών – μετρήσιμων στόχων ποιότητας.
 • Η εταιρεία ενισχύει την κουλτούρα Ποιότητας των εργαζομένων μέσο εκπαιδεύσεων και επιμορφώσεων.
 • Η ευθύνη της εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας  και της υλοποίησης όλων των μέτρων για την επίτευξη των δεσμεύσεων καθώς και ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η παρακολούθηση και ο έλεγχος εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας  και γενικότερα όλου του ΣΔΑΤ ανατίθεται στον Υ. Δ .Π. υπό την εποπτεία της Γεν. Διεύθυνσης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ευγενίου Ευστράτιος

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η εταιρία ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. αναγνωρίζοντας ότι οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης συνιστούν θεμελιώδη προϋπόθεση της υγιούς επιχειρηματικότητας, δεσμεύεται για τα εξής:

 • Να αναγνωρίζει και να συμμορφώνεται πλήρως με τις την Περιβαλλοντική Νομοθεσία που διέπει την κάθε δραστηριότητα που εκτελείται από αυτή καθώς και με τις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών (πελάτες, προσωπικό, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο κ.α.)
 • Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της και να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την ελαχιστοποίηση αυτών
 • Να μεριμνά για την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης
 • Να διαχειρίζεται με ασφάλεια τα απόβλητα που παράγει και να μειώνει τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

Το γενικό πλαίσιο των στόχων της εταιρίας είναι:

 • Να εκπαιδεύει και να ευαισθητοποιεί όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Προστασίας του Περιβάλλοντος
 • Να υιοθετεί συγκεκριμένους κανόνες περιβαλλοντικών ελέγχων στην εσωτερική λειτουργία της (έλεγχος καταναλώσεων, αποβλήτων, προμηθειών)

Η εταιρία θεωρεί ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υποχρέωση όλων και δεσμεύεται να εφαρμόζει κάθε δυνατό μέτρο, διαδικασία, σύστημα για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη μεγιστοποίηση των αντίστοιχων θετικών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ευγενίου Ευστράτιος

Πολιτική Εμπιστευτικών Αναφορών

Η Πολιτική Εμπιστευτικών Αναφορών που ισχύει για όλους όσους εργάζονται για την επιχείρηση «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ».

Εισαγωγή:

Είμαστε αφοσιωμένοι στην εργασία μας με ειλικρίνεια και ακεραιότητα και αναμένουμε από όλο το προσωπικό να διατηρεί υψηλά πρότυπα σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας.

Εντούτοις, όλες οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κάτι να πάει στραβά ή να εμφανιστεί εν αγνοία τους για παράνομη ή ανήθικη συμπεριφορά.

Η κουλτούρα διαφάνειας και λογοδοσίας είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθούν τέτοιες καταστάσεις ή να αντιμετωπιστούν όταν συμβαίνουν.

Οι στόχοι αυτής της πολιτικής είναι:

 • Να ενθαρρύνουν το προσωπικό να αναφέρει το συντομότερο δυνατό υποψίες για αδίκημα, γνωρίζοντας ότι οι ανησυχίες τους θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και θα διερευνηθούν κατά περίπτωση και θα τηρηθεί ο εμπιστευτικός τους χαρακτήρας
 • Να παρέχει στο προσωπικό καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα εγείρει αυτές τις ανησυχίες.
 • Να καθησυχάσει το προσωπικό ότι πρέπει να είναι σε θέση να εγείρει πραγματικές ανησυχίες χωρίς φόβο αντίποινων, ακόμα και αν είναι λάθος.

Σε ποιον ισχύει αυτή η πολιτική;

Αυτή η πολιτική ισχύει για όλους όσους εργάζονται για την επιχείρηση, όπως:

 • Συνεργάτες
 • Όλοι οι υπάλληλοι
 • Εργολάβοι και υπεργολάβοι
 • Το προσωπικό της Υπηρεσίας
 • Σύμβουλοι

Τι είναι η λογοδοσία/αναφορά;

Είναι η αποκάλυψη πληροφοριών που σχετίζονται με υποψίες για αδίκημα (γενικά παραβίαση νόμιμης, κανονιστικής ή κανονιστικής απαίτησης ή ανήθικης, ανήθικης συμπεριφοράς). Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Παραβίαση νομοθεσίας – π.χ. υποχρεώσεις υγείας και ασφάλειας που οφείλει η επιχείρηση και / ή ένα άτομο
 • Γενικώς άσχημη διαχείριση – όπως η ανήθικη, παράνομη ή ανήθικη συμπεριφορά
 • Ακατάλληλη συμπεριφορά
 • Παραβίαση της πολιτικής της Ασφάλειας των τροφίμων της επιχείρησης
 • Παραβίαση των ελεγκτικών (ή άλλων εφαρμοστέων) κανονισμών
 • Παραβίαση των κωδίκων δεοντολογίας όλων των σχετικών επαγγελματικών ιδρυμάτων.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε πραγματικές ανησυχίες σχετικά με κάποιο από τα παραπάνω, θα πρέπει να το αναφέρετε βάσει αυτής της πολιτικής.

Οι ανησυχίες σχετικά με τη είσπραξη εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη δωροδοκία θα πρέπει να γνωστοποιούνται απευθείας στον υπεύθυνο υποβολής εκθέσεων – Δ/ντή, μέσω ΚΥΤΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΩΝ που βρίσκεται στην τραπεζαρία.

Εμπιστευτικότητα:

Ελπίζουμε ότι το προσωπικό θα αισθάνεται ελεύθερα να εκφράσει ανοιχτά τις ανησυχίες του βάσει αυτής της πολιτικής.

Ωστόσο, αν θέλετε να θέσετε εμπιστευτικά την ανησυχία σας, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσουμε την ταυτότητά σας μυστική. Εάν είναι απαραίτητο για κάποιον που διερευνά την ανησυχία σας να γνωρίζει την ταυτότητά σας, θα το συζητήσουμε μαζί σας.

Δεν ενθαρρύνουμε το προσωπικό να εγείρει ανησυχίες ανώνυμα. Η σωστή έρευνα μπορεί να είναι πιο δύσκολη ή αδύνατη εάν δεν μπορούμε να λάβουμε περισσότερες πληροφορίες από εσάς. Είναι επίσης πιο δύσκολο να διαπιστωθεί εάν οι ισχυρισμοί είναι αξιόπιστοι. Αν ανησυχείτε για ενδεχόμενα αντίποινα εάν αποκαλυφθεί η ταυτότητά σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στις αρμόδιες αρχές και να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα. Ωστόσο, ανώνυμοι προβληματισμοί θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και θα διερευνηθούν όσο το δυνατόν πληρέστερα. Η επιχείρηση δεν είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση της ανωνυμίας, όταν έχετε πει σε άλλους την υποτιθέμενη πλημμέλημα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ευγενίου Ευστράτιος